SAMFUNNSANSVAR
Se hele rapporten
CSR fornyersektoren - 2.jpg
#fornyersektoren

Vi intervjuer alle 5-åringer om trivsel i barnehagen

Norlandia har vært en pioner innen barns medvirkning: Gjennom systematiske undersøkelser spør vi alle 5-åringer om trivsel, medbestemmelse og relasjoner.

Norlandia gjennomførte i april 2016 en spørreundersøkelse blant 863 5-åringer i de norske og svenske barnehagene. Dette er begynnelsen på en systematisk undersøkelse om barnas trivsel og medvirkning i barnehagen. Vi laget et relativt kort spørreskjema og henvendte oss til de eldste barna. Spørsmålene på skjemaet er hentet fra undersøkelsen «Barns trivsel og medvirkning i barnehagen», som ble utført av NTNU Samfunnsforskning. Spørsmålene er konsentrert rundt tre viktige områder innenfor pedagogisk kvalitet:

 • Barns trivsel 
 • Barns medvirkning
 • Relasjoner. Barn/barn og voksen/barn

Spørreskjemaet blir brukt som grunnlag for samtale med små grupper av 5-åringer, gjennomført av en pedagog som barna kjenner godt. Den som gjennomfører samtalen blir enig med barna om hva som skal skrives ned. Dette er kjernespørsmålene i undersøkelsen:

 1. Liker du å gå i barnehagen?
 2. Hva er mest artig å holde på med?
 3. Kan du være med å bestemme hva dere skal gjøre i barnehagen?
 4. Kan du bestemme hvem du vil leke med i barnehagen?
 5. Har du noen gode venner i barnehagen?
 6. Hører de voksne på deg når du snakker?

alt

Intervjuguiden inneholder også oppfølgingsspørsmål for å fange opp utfyllende informasjon. Som en avslutning på samtalen skal barna lage en tegning: «Her liker jeg meg best i barnehagen». Den som intervjuer noterer gjerne det barnet forteller om tegningen sin.

Bakgrunn for vår prosedyre: På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomførte NTNU Samfunnsforskning ved Barnevernets utviklingssenter i samarbeid med Dronning Mauds minne høgskolen for førskolelærerutdanning i 2012 en undersøkelse av barn, foreldre og ansattes opplevelse av medvirkning og trivsel i barnehagen, og hvordan dette eventuelt hang sammen med ulike forståelser av barnehagekvalitet. Forskningsrapporten fra 2012 ble skrevet av Åse Bratterud, Ellen Beate H. Sandseter og Monica Seland. Spørreskjemaer brukt her og innsikter fra studien har ligget til grunn for vår prosedyre. 

Foreldrene til barn i Norlandia Barnehagene blir orientert om undersøkelsen i forkant, og kan reservere seg mot at deres barn deltar. Foreldrene får informasjon om felles, anonymisert resultat. Dette er et godt utgangspunkt for en samlet refleksjon om utvikling av barnehagens tilbud. Der det er behov for særskilt oppfølging rundt et barn, danner det utfylte skjemaet et godt grunnlag for refleksjon i foreldresamtaler.

Barn blir i for liten grad benyttet som informanter, og dette vil vi gjøre noe med. Systematisk informasjon fra barna om deres trivsel og opplevelse av medvirkning vil kvalitetsmessig styrke vårt forbedringsarbeid. Årets undersøkelse vil bli systematisk gjentatt i utvidet form, med noen flere spørsmål og ved at vi planlegger å spørre både 4- og 5-åringene.  

Norlandias arbeid på dette området henger tett sammen med barnehagelovens § 3 om barns rett til medvirkning. Lovteksten er som følger:

 • Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
 • Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.
 • Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Vi har også vært inspirert av Utdanningsdirektoratet sin veileder «Barns trivsel – voksnes ansvar» fra 2012.

Forfatterne av NTNU-studien poengterte i sin oppsummering følgende: «Det er positive sammenhenger mellom barns generelle trivsel i barnehagen og at de liker vanlige hverdagsaktiviteter, at de fritt kan ta i bruk rom, leker og inventar inne og ute og får være med å bestemme det som skjer der. Medvirkning i form av muligheter til selv å påvirke hvor de skal bevege seg og hva de skal gjøre ser altså ut til å være viktig for barnas trivsel i barnehagehverdagen.

Det er ulike forhold som ser ut til å bidra til at barna trives dårligere i barnehagen. Dette er hvis voksne ikke støtter og videreutvikler samspill mellom barn eller mellom seg selv og barnet, at voksne kjefter, at de ikke føler seg sett av de voksne, at de selv eller andre barn ofte blir plaget eller at de må delta i aktiviteter som de ikke ønsker å delta i.»

Dette er forskningsfunn som vår egen undersøkelse nå understøtter.

alt

alt

#fornyersektoren

Relaterte saker