Svertekampanje.jpg

Fakta eller svertekampanje?

Dette leserinnlegget ble først publisert i papirutgaven av Klassekampen 22. august 2019
Forfatter: Kristin Voldsnes, leder Norlandia Barnehagene

Private barnehager har igjen blitt gjenstand for heftig debatt i valgkampen, og den bærer tidvis preg av å være en ren svertekampanje. I Klassekampen 19. august settes søkelyset på at ansatte i Sørenga barnehage gikk opp i lønn da barnehagen ble solgt til Oslo kommune. Barnehagen ble ikke solgt, det riktige er at den ble rekommunalisert av det rødgrønne byrådet. Så er det riktig at vi ikke er lønnsledende.

Vi er organisert i Spekter og har konkurransedyktige lønnsbetingelser inngått mellom partene i arbeidslivet som er tilsvarende tariffavtalen til PBL (Private Barnehagers Landsforbund). Videre gir vi et lønnstillegg til pedagogiske ledere i Oslo for å være konkurransedyktige, siden Oslo kommune er lønnsledende på landsbasis. Også sammenlignet med nabokommunene lønner Oslo bedre, noe som både kommuner og tillitsvalgte opplever utfordrende.

Det er verdt å merke seg at det også internt mellom bydelene i Oslo kommune er lønnsforskjeller. Jobber du som pedagogisk leder i en kommunal barnehage i Bydel Gamle Oslo, hvor omtalte Sørenga barnehage ligger, kan du tjene opptil 31.600 kroner mer enn i samme stilling i Bydel Stovner. Det viser at det er lønnsforskjeller også i barnehagene Oslo kommune selv driver. Det er helt vanlig i alle bransjer at noen er lønnsledende og at det er variasjoner i lønn. Folk går opp og ned i lønn når de skifter stilling eller arbeidsgiver, det være seg tannlegesekretærer, bussjåfører og leger.

At en pedagogisk leder i Bydel Gamle Oslo årlig tjener 32.493 kroner mer enn i en privat drevet barnehage, slås stort opp i Klassekampen. Men at en pedagogisk leder i en kommunal barnehage i Bydel Gamle Oslo tjener 31.600 mer enn i en kommunal stilling i Bydel Stovner er ikke av redaksjonell interesse. Forskjellen er 893 kroner.

Videre kan Klassekampens faktaboks til artikkelen lett skape en oppfatning av at ansatte i Oslo kommune har bedre pensjonsbetingelser enn hos oss private. Det stemmer ikke. Ansatte i Norlandia har enten offentlig ytelsespensjon eller en innskuddspensjon på sju prosent fra 0 G, pluss AFP i privat sektor. Analyser viser at for unge ansatte er vår innskuddsordning bedre enn en ytelsesbasert pensjon. Dess yngre man er, dess bedre er innskuddsordningen.

Hva så med kvaliteten i Sørenga barnehage etter rekommunaliseringen? Det viser Klassekampen heller ingen interesse for, selv om de er godt kjent med at foreldretilfredsheten på den nasjonale foreldreundersøkelsen har falt på alle kategorier etter at kommunen overtok. De største utslagene er innenfor barnets utvikling (fra 4,7 til 4,2 på en skala fra 1 til 5), informasjon til foreldrene (fra 4,2 til 3,6) og total tilfredshet (fra 4,5 til 3,9).

1. august 2018 ble det innført skjerpet pedagognorm i alle landets barnehager. Den kommunalt drevne Sørenga barnehage i Oslo oppfylte ikke pedagognormen 15. desember 2018 etter rekommunaliseringen. Det gjorde eksempelvis heller ikke sju av de 22 andre kommunale barnehagene bare i Bydel Gamle Oslo (kilde: barnehagefakta.no). Det er oppsiktsvekkende at kommunen som barnemyndighet ikke stiller de samme kravene til sine egne barnehager som de gjør til private barnehager, og viser også utfordringen med at kommunen er både barnehagedriver og tilsynsmyndighet.

Det er kanskje ikke urimelig å anta at Klassekampen hadde funnet det redaksjonelt interessant hvis tilsvarende var situasjonen for en privat aktør? Og vi kan jo bare lure på hva byråden ville sagt da.

Sunn konkurranse gjør at barnehager må levere god kvalitet for å overleve, og da må også seriøse barnehageaktører ha konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser for å rekruttere og beholde dyktige ansatte. Denne sunne konkurransen har siden Stortingets barnehageforlik i 2003 løftet lønnen til alle barnehagelærere. Vi har heller ikke trengt kommunikasjonsbyrå for å mene det, som byråd Inga Marte Torkildsen insinuerer. Imidlertid er vi kjent med at dagens byråd har ansatt 34 nye årsverk innen kommunikasjon i perioden 2015 til 2017, til totalt 152 årsverk.

Med så mange kloke hoder til disposisjon håper vi at faktanivået legges høyt framover når byrådet uttaler seg om private barnehager – selv om det er valgkamp.