Grund-utvalget.jpg

Ny rapport: Behov for en velferdsmiks

(Foto: Thomas T. Kleiven)

En ny rapport fra et utvalg med blant annet forskere og politikere fra ulike politiske ståsted, konkluderer med at private og offentlige aktører må forenes for å løse problemer med den kommende eldrebølgen.

– Utvalget står sammen om at god velferd er et offentlig ansvar, men når tjenestene skal ytes, trenger vi nye og flere former for samarbeid mellom offentlige, ideelle og private aktører, sier utvalgsleder Jan Grund, professor i helseledelse ved OsloMet, til NHO Service og Handel.

Utvalgsmedlem og tidligere helseminister for Arbeiderpartiet, Bjarne Håkon Hanssen, påpekte under lanseringen i Oslo at frem mot 2060 blir vi dobbelt så mange over 70 år, tre ganger over 80 år og fire ganger så mange over 90 år. Dette skjer samtidig som vi har en historisk lav fruktbarhet i Norge.

- Kommunene står foran enorme investeringer og omsorgsoppgaver. Kombinert med fallende oljeinntekter og økte trygdekostnader, blir utfordringene enorme. Nå trenger vi et omsorgsforlik som legger til rette for en velferdsmiks der kommunale, ideelle og private går sammen for å løse oppgavene, sa Bjarne Håkon Hanssen.

Oppfordrer til omsorgsforlik

- Klok pragmatisme bygger landet, det gjør ikke ideologisk skyttergravskrig. Det er et feilspor når diskusjonen handler mer om hvem som skal utføre tjenestene, fremfor om innholdet i tjenestene. Spekter håper rapporten kan gi inspirasjon til et bredt politisk omsorgsforlik til beste for de med pleie- og omsorgsbehov, sa Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter da han mottok rapporten.

– Selv om det er bra at vi lever lenger, skaper det utfordringer som samfunnet må forberede seg på. Utvalget står sammen om at god velferd er et offentlig ansvar, men når tjenestene skal ytes, trenger vi nye og flere former for samarbeid mellom offentlige, ideelle og private aktører, sier utvalgsleder Jan Grund, professor i helseledelse ved OsloMet, i en pressemelding på Spekter sine nettsider.

– Tverrpolitiske løsninger

Omsorgsutvalget ble nedsatt av Arbeidsgiverforeningen Spekter og NHO Service og Handel, og samtidig med lanseringen av rapporten lanserte Spekter en ny nettside kalt Velferdsmiks; https://www.velferdsmiks.no/.

Grund-utvalget skulle vurdere hvordan den demografiske utviklingen vil øke behovet for omsorgsoppgaver i årene framover, og hvordan disse utfordringene kan håndteres.

– Norge har lange tradisjoner for å finne gode tverrpolitiske løsninger når utfordringene er store. Utvalget mener eldreomsorgen er en grunnleggende samfunnsutfordring som vi må løse på tvers av politiske skillelinjer. Vårt håp er at rapporten kan legge et godt grunnlag for et omsorgsforlik, sier Grund.

Utvalget peker på at konkurranseutsetting ikke skal være et mål i seg selv, men sier at konkurranse må bidra til kvalitetsheving, ikke kun bli en teknikk for å redusere pris.

– Vi får en velferdsmiks gjennom å skape flere arenaer for samarbeid, ikke bare gjennom tradisjonelle anbud. For eksempel kan private og kommunen inngå partnerskap om å drifte en egen avdeling på et sykehjem, eller private kan gis tilskudd eller et eget ansvar for å utvikle velferdsteknologi, sier Grund.

Utvalget kommer med anbefalinger på åtte områder som understøtter kommunenes muligheter til å lage velferdsstrategier med den rette miksen fra kommunale, private og ideelle tilbydere:

 1. Innovative velferdsstrategier med fokus på læring
 2. Skille rollene i kommunen som bestiller og tjenesteleverandør
 3. Innovasjonspartnerskap bør brukes også ved kjøp av omsorgstjenester
 4. Styrke forsøks- og forskningsvirksomhet, også når det gjelder erfaringer med bruk av private.
 5. Videreutvikling av kvalitetsindikatorer som gjelder alle leverandører
 6. Rammebetingelser for private og ideelle – behov for retningslinjer fra aktørene selv
 7. En helhetlig politikk
 8. Behov for tverrpolitiske løsninger – et «omsorgsforlik»

Utvalget har bestått av:

 • Jan Grund (utvalgsleder) Professor emeritus OsloMet
 • Kristin Clemet. Daglig leder i Civita
 • Bjarne Håkon Hanssen. Partner i Kruse Larsen
 • Finn Egil Holm. Direktør, administrasjon og samfunnskontakt Vestre Viken HF
 • Sverre Molandsveen. Kommunikasjonsdirektør OsloMet
 • Marit Brandt Lågøyr. Daglig leder i Agenda Rådgiving.

Hele rapporten leser du her.