ddddddd.png

Riksrevisjonen roser praksis ved Oppsalhjemmet

Riksrevisjonens rapport for tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen ble nylig publisert (Dokument 3:5 (2018–2019)). Rapporten peker på en rekke utfordringer ved den norske eldreomsorgen: Manglende sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet på eldreomsorg; samt at mange tjenester ikke tar nok hensyn til de eldres behov og ønsker. Rapporten gir også en rekke anbefalinger.

Riksrevisjonen løfter også frem noen eksempler på steder og praksis som er bra. Vi i Norlandia gleder oss over at Riksrevisjonen mener at Norlandia Oppsalhjemmet er et eksempel på hvordan god eldreomsorg skal utføres.

Riksrevisjonen skriver på side 78 i rapporten følgende: «Oppsalhjemmet har ved flere anledninger de siste årene fått gode resultater i kvalitetsmålinger, blant annet i undersøkelser som Oslo kommune gjennomfører regelmessig. Sykehjemmet høster ros og priser nasjonalt og internasjonalt for sitt systematiske arbeid med kontinuerlig kvalitetsforbedring innenfor pasientsikkerhet og brukermedvirkning.»

Mye av Riksrevisjonens positive omtale er knyttet til sykehjemmets forbedringsarbeid – spesielt innen pasientsikkerhet. Flere av Oppsalhjemmets tiltak ble beskrevet i rapporten, blant annet personalets bruk av vester hvor det står «Ikke forstyrr – jeg håndterer medisiner»; samt ‘risikotavlene’ – tavler hvor man har oversikt over alle beboernes behov.

Riksrevisjonen poengterte at for å forbedre kvaliteten på eldreomsorgen trenger man ledere som aktivt involverer ansatte i endringsarbeid, tar en systematisk tilnærming til endring og utnytter samarbeidsmuligheter med andre aktører. Disse faktorene var basert på Riksrevisjonens observasjoner hos ledere i Grimstad og Oppsalhjemmet.

Se hele rapporten her