Tåsenhjemmet.jpg

Tåsenhjemmet blir helsehus

Tåsenhjemmet er valgt som fremtidig helsehus for Oslo vest. Det innebærer at Tåsenhjemmet i fremtiden bare vil ha korttidsplasser.

Sykehjemsetaten i Oslo kommune skriver: «Hensikten med å skille korttids- og langtidstilbudene er å videreutvikle eldreomsorgen i Oslo. Dette blir gjort for å møte nye behov som følge av samhandlingsreformen med raskere utskriving av pasienter fra sykehus, hindre innleggelser samt bidra til at flere eldre kan bo hjemme lenger». Videre sier etaten:

«Overfor nåværende langtidspasienter på Tåsenhjemmet legges det vekt på at:

  • Endringen skal gjennomføres gradvis over tid, og det skal tas hensyn til pasientenes egne ønsker
  • Ingen pasienter med langtidsplass på Tåsenhjemmet må flytte fra sykehjemmet uten at de selv ønsker det
  • Dersom noen ønsker å flytte til et annet sykehjem, vil de få forrang til plass i nytt sykehjem (jf. fritt sykehjemsvalg)»

Les hele kunngjøringen fra sykehjemsetaten i Oslo kommune her >