VIFObarn.gif

Vårbrev

Våren er endelig her og vi ønsker med dette å presentere vårt nye konsern; Norlandia Care Group.

Konsernet består av tre forretningsområder; barnehager, sykehjem og pasienthotell med til sammen 2500 medarbeidere som skal arbeide for et godt liv, hver dag for barna, de eldre og våre gjester samt deres foresatte og pårørende. Vi har virksomhet i hele Norden og er en betydelig aktør på markedene vi opererer i. Barnehagene drives under de ulike erkevare¬profilene VIFO Barnehagene, Barnekompaniet, Tromsø Barnehagedrift, Barnehagegruppen, Småstrilane og Ett-tu-tre förskolor. Syke¬hjemmene og Pasienthotellene drives under Norlandia Care navnet.

Kombinasjonen av våre tjenester og kompe­tanse gjør Norlandia Care unike på markedet. Innenfor sykehjems-og pasienthotelldrift har vi helt fra starten i 1997 vært opptatt av å kombinere kompetansene fra de to forretnings­områdene. Innen eldreomsorg har vi vektlagt hotellservice og i hotelldriften tilbyr vi tilpasset medisinsk service med vår omsorgskompetanse fra sykehjemsdriften. Barnehage­driften vil tilføre disse to virksomhetsområdene pedagogisk kompetanse og vil ikke minst bidra til å utvikle aktivitetstilbudet, samtidig som  barnehagene kan hente inspirasjon fra omsorgs-og servicekompetansen i konsernet.

Organisering
Vi har organisert konsernet på en måte som inspirerer til samarbeid mellom forretnings­områdene ved at støttefunksjoner som økonomi, personalpolitikk, eiendomsutvikling og markedsføring arbeider på tvers av forretningsområdene. Modellen er basert på en såkalt matrise som skal sørge for at vi utnytter alles ressurser og kompetanse på en best mulig måte.

Felles verdigrunnlag
Gjennom profesjonelt lederskap og fokus på barnas, de eldres og våre gjesters behov leverer vi tjenester av unik kvalitet med vår kombinasjon av kompetanser innen de ulike bransjene, på vegne av våre oppdragsgivere. Vår filosofi er å arbeide for et godt liv, hver dag for barna, de eldre og våre gjester samt deres foresatte og pårørende.

Vi har et felles verdigrunnlag som tar utgangs­punkt i CARE som for oss står for; Competent, Ambitious, Respectful og Energetic.

Competent
Vi kan mye og vil mer. Vi er en lærende organisasjon som setter pris på kompetansen til våre medarbeidere. Vi forstår verdien av spesialkompetanse og kombinasjon av kompetanser.

Ambitious
Vi gjør en viktig jobb – og vil være best på det vi gjør. Vi vil vokse fordi vi er etterspurt. Vi skal være en positiv utfordrer på markedet og bidra til videreutvikling av tjenestene

Respectful
Vi tar utgangspunkt i den enkeltes behov og ressurser. Beboere, gjester, barnehagebarn, medarbeidere, pårørende, foresatte og sam­arbeidspartnere blir møtt med respekt.

Energetic
Vi vet hva vi vil og hva som skal til. Vi jobber målbevisst for å lykkes med våre oppgaver. Vi utstråler energi og arbeidsglede

Ledelsesfilosofi
Våre medarbeidere er vår aller viktigste innsatsfaktor og vi anser godt lederskap som det aller viktigste suksesskriterium. Vår ledelsesfilosofi er basert på stor handlefrihet innenfor gjeldende rammer. Alle medarbeid­ere har erfaring, kompetanse, kunnskap og kapasitet som vi ønsker å videreutvikle på best mulig måte.

Vi bygger på prinsippet om at alle medarbeid­ere kan og vil ta ansvar og se muligheter for å videreutvikle virksomheten til beste for barna, beboerne, gjestene og med­arbeiderne. På denne måten får vi et fleksibelt samarbeid mellom medarbeidere og ledelse hvor kunnskap og kompetanse blir videreutviklet gjennom systemer for dialog og tilbakemelding; det være seg medarbeidersamtaler,
personalmøter eller faste spørreundersøkelser.

Godt lederskap er satt i system med gode støtteverktøy, tydelig verdigrunnlag, klare målsetninger og resultatoppfølging.

Samfunnsansvar
Norlandia Care Group er en samfunnsansvarlig aktør som har ryddige økonomiske forhold, er en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, hensyntar miljøet og vi tilrettelegger for et flerkulturelt miljø og inkluderende arbeidsmiljø.

Vi har ambisiøse målsetninger for et godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær og stabilt person¬ale. Vi har en tydelig personalpolitikk og omfattende etiske retningslinjer som skal være godt kjent og akseptert av alle ansatte og eiere.

Vi har som målsetning å være ledende på kvalitet i alle tre forretningsområder og arbeider etter prinsippet om kontinuerlig forbedring av alle prosesser. I 2011 implementerte vi TQM (Total Quality Management) i sykehjemmene og på pasienthotellene. Vår målsetning er å implementere dette også i barnehagene og deretter bli ISO sertifiserte.

Vi følger naturligvis alle relevante lover, forskrifter og rammeplaner i utøvelsen av vårt arbeid og som er et minimumsnivå for vår kvalitet.

Integrasjonsprosjekt
Med ovennevnte strategi som plattform har vi startet et integrasjonsprosjekt som har som målsetning å oppnå en enhetlig og mer effektiv administrasjon og å identifisere faglige synergier mellom forretningsområdene.

Vi går inn i 2012 med klare ambisjoner og gode forhåpninger om å lykkes med å få enda større gjennomslag for våre konsepter i det nordiske markedet.

Takket være den gode innsatsen fra våre dyktige medarbeidere har vi oppnådd gode resultater i markedene vi opererer i når det gjelder kvalitetsmålinger og medarbeider­tilfredshet. Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har og gleder oss over å bidra til en god hverdag for våre barn, beboere, gjester og oppdragsgivere.