Oslobarnehager.jpg

Våre perspektiver på konkurranseutsetting av barnehager i Oslo

Norlandia som privat barnehageyter utfordres fra mange hold i forbindelse med Oslo kommunes vedtatte konkurranseutsetting av syv barnehager.

For de fleste henvendelsene er ikke Norlandia den egentlig rette adressaten. I en pågående prosessen vil vi likevel anføre dette:

  • Vi ønsker å understreke at også vi har bare én viktig interesse i dette; vårt ønske om- og vilje til å drive gode barnehager. Konkurransen for oss er av det sunne slaget; vi vil vise at vi kan drive en vel så god barnehage som Oslo kommune, og forstår at vi dermed må møte både foreldre og medarbeideres forventninger fullt ut.
  • Som en stor og profesjonell aktør ønsker vi å være en garantist for at det bare er gode tilbydere som finner interesse i denne konkurranseutsettingen.

 
Foreldrenes engasjement i foreldreaksjonene har vi stor respekt og forståelse for – det skjerper oss og tvinger oss til å være ekstra veloverveide og kloke i våre beslutninger.

For øvrig er det vår strategi og del av vår ISO-standard å være åpne om våre prestasjoner. Både i våre barnehager og på våre sykehjem vil det tidvis være mulig å finne variasjoner i nivå av tjenesteutøvelse. Når avvik forekommer, noe det fra tid til annen vil gjøre, er det viktige vi lærer av disse, noe vi gjør.  

Våre forutsetninger i den pågående anbudsprosess
Norlandia har ambisjoner for barn, foreldre og ansatte som strekker seg langt ut over minstekravene vi møter i denne prosessen og de øvrige kravene vi daglig er stilt overfor. Et trygt tilbud til barn og foreldre mener vi er vel ivaretatt innenfor vår kvalitetsstandard.

Likevel er det viktig å peke på at både barnehagens kvalitet og de ansattes rettigheter er beskyttet av et sterkt vern i gjeldende lov- og regelverk, samt ytterligere spesifikt vern i denne anbudsprosessen gjennom kravene til kvalitet, samt de ansattes særlige vern i arbeidsmiljø-loven kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse.

På spørsmålet om hvorvidt foreldre er inkludert og hørt på rett måte i forbindelse med kommunens beslutning om konkurranseutsetting i denne konkrete saken, ser også vi at dette kunne vært gjort bedre og mer direkte mot de det gjelder. Hvilke følger dette bør få, legger vi til grunn at både kommunen og fylkeskommunen nå gjør en grundig vurdering av.

De konkrete konsekvensene dette allerede har fått eller kan få for enkeltbarnehager involvert i prosessen, er for øvrig del av den totalvurdering vi gjør knyttet til vår beslutning om å inngi tilbud eller ikke.

Norlandias innstilling i den pågående anbudsprosess
Et økonomisk formål er forenlig med våre ambisjoner. Norlandias 14 barnehager i Oslo-regionen har en gjennomsnittlig tilfredshet blant foreldre og barn på 5,26 av 6. Dette er høyere enn snittet for de kommunale barnehagene. Medarbeidertilfredsheten viser ca. 90 % ved vår undersøkelse i november 2013. Vi tror derfor at rammene for hva økonomien i Oslo kommune og Norlandia tillater ikke er så forskjellige. Riktignok styrer vi normalt mot 5 % økonomisk resultat, men resultatet benyttes i stor grad til videre utvikling. Særlig vil jeg trekke frem våre investeringer i nye barnehagebygg og større renoveringer. Det samme gjelder for de aller fleste private barnehageyterne jeg kjenner til. Også de fysiske fasilitetene har en betydelig pedagogisk verdi og er en viktig ressurs for medarbeideres helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Til prosessen, debatten og aksjonene som nå pågår vil jeg derfor si følgende:

1.    Også Norlandia Barnehagene, og mer eller mindre alle de øvrige private barnehageyterne, har gode vilkår for medarbeiderne. Pensjon er åpenbart av interesse i disse dager, og jeg tror mange ville blitt overrasket om de satte seg inn i våre gode vilkår.

2.    Også Norlandia Barnehagene har ett viktig mål for vår virksomhet; etablere og opprettholde en kvalitetsstandard som fullt ut, og aller helst overleverer, i forhold til barn, foreldre, medarbeidere og oppdragsgivers forventninger. Slik jeg kjenner de øvrige store barnehageyterne, er ikke deres ambisjoner noe lavere.

Norlandia Barnehagen vil per mars 2014 være ISO-sertifiserte (vi har nylig avsluttet eksternrevisjonen med svært gode resultater). Vi vet hva kvalitet i barnehagen er, og tar på største alvor hva vårt samfunnsmandat handler om.

3.    Vi ønsker ikke å ta del i den delen av debatten som handler om- og er politisk og/eller ideologisk motivert. Vårt anliggende er å drive barnehager best mulig. Vi inngir aldri et tilbud hvor vi må gå på akkord med vår kvalitetsstandard.

4.    Norlandia har bred erfaring med å yte gode tjenester for det offentlige. Dette har vi særlig gjort innen eldreomsorg og våre pasienthoteller siden 1997. Vi skaper stadig bedre tilbud basert på hva våre eldre beboere, våre gjester og våre barn har av forventinger. Vi har så langt aldri mislyktes med å bygge tillit basert på vår kompetanse, våre ambisjoner og respekt for brukerne, og våre medarbeideres energiske og stolte holdning til sin yrkesutøvelse.  

At vi ikke tar del i debatten i så stor grad som enkelte interesser ønsker at vi skal, betyr imidlertid ikke at vi ikke følger med, gjør våre vurderinger eller har respekt for foreldres ærlige og berettigede engasjement. Tvert om. Dette er noe vi tar inn over oss, og det er del av den vurderingen vi gjør dersom vi skulle velge å legge inn tilbud.

Avslutningsvis vil jeg oppfordre medarbeidere og foreldre til å bidra til en nyansert debatt.

Som privat barnehageyter kjenner vi på at deler av debatten så langt både er egnet til, men også i mange tilfeller ment for, å så tvil om private barnehager. En slik tvil har ikke noe grunnlag i de faktiske forholdene, noe barn og foreldre i mer enn 2000 private barnehager I Norge uttrykker hver eneste dag.

Vi i Norlandia stiller opp og står opp når det kreves. Det gjør vi i dette tilfellet også.

Oslo, 26. februar 2014

Yngvar Tov Herbjørnssønn
Direktør
Norlandia Barnehagene